کنسرو های Vibrisse

مرتب سازی بر اساس
دسته بندی
تصویر کنسرو ماهی تن و آب Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و آب Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و آب، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن
تصویر کنسرو ماهی تن و  ژامبون مرغ Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و ژامبون مرغ Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و ژامبون مرغ، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 3% ژامبون مرغ
تصویر کنسرو ماهی تن و خرچنگ Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و خرچنگ Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و خرچنگ، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 4% خرچنگ
تصویر کنسرو ماهی تن و گوشت گاو Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و گوشت گاو Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و گوشت گاو، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 4% گوشت گاو
تصویر کنسرو ماهی تن و گوشت گوساله Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و گوشت گوساله Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و گوشت گوساله، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 4% گوشت گوساله
تصویر کنسرو ماهی تن و میگو( Shrimp)  Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و میگو( Shrimp) Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و میگو(Shrimp) ، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 4% میگو (Shrimp)
تصویر کنسرو ماهی تن و میگو(garnele)  Vibrisse
70

کنسرو ماهی تن و میگو(garnele) Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی تن و میگو(garnele) ، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% ماهی تن و 4% میگو (garnele)
تصویر کنسرو ماهی سالمون در آب Vibrisse
70

کنسرو ماهی سالمون در آب Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم ماهی سالمون در آب، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 50% ماهی سالمون
تصویر کنسرو مرغ در آب Vibrisse
70

کنسرو مرغ در آب Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم مرغ در آب، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 60% مرغ
تصویر کنسرو مرغ و  ژامبون مرغ Vibrisse
70

کنسرو مرغ و ژامبون مرغ Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم مرغ و ژامبون مرغ، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 57% مرغ و 3% ژامبون مرغ
تصویر کنسرو مرغ، ماهی سالمون و جلبک دریایی Vibrisse
70

کنسرو مرغ، ماهی سالمون و جلبک دریایی Vibrisse

کنسرو Vibrisse با طعم مرغ و ماهی سالمون و جلبک دریای، مخصوص گربه های بالغ، حاوی 56% مرغ و 6% ماهی سالمون